DENKBAR bv, opgericht i n 2009 door Filip   Van   de   Voorde , is een studiebureau gespecialisee rd in stabiliteit ss tudies voor interessante architectuur - en ku n stp roj ect e n. In nauwe samenwerking met de ontwerpers zo ekt DENKBAR naar struc t urele oplossingen die z o dicht mogelijk bij hun concept aansluiten en het trachten te ver sterken. Filip is als oprichter van het kantoor burge rlijk inge nieur-archit ec t van opleiding. Vanuit deze achtergrond pr obere n we zorg te dragen vo or een goed e arch itec tu ur die ond er st eund wordt doo r een heldere structuur. De conceptuele uitw erking van de structuur ko mt altijd tot stand tij dens de ontwerpvergaderingen samen met de architect, we willen d an oo k li efst zo vroe g als mogelijk m ee betro kken word en in het o ntwerpproce s. DENKBAR heeft haar kantoor i n Mechelen e n Antwerpen en werkt van daarui t aa n p roje ct en in h ee l BelgiĆ« en bi j gelegenheid ook in enkele Europese landen. We verzorgen sta b il it eitsst u di es voor me er dan 50 ontwe rpbureaus, wa ar we voortdur end nauw m ee i n c onta ct st aan om de best mogelijke oploss ing te vinden. Geregeld wordt dit engagement tastbaar via onze struc turele bijdrage aan en kele w innend e    proj ect en in lokale , nationale en zelfs inte rn a tional e arch it e ct uu rwe dstrijde n.